Privacy- en Gegevensbeheer Beleid

Dit document beschrijft de verwerking van persoonsgegevens die Alma uitvoert in het kader van de terbeschikkingstelling van haar betalingsoplossing in verschillende termijnen.

1. Definities en gebruikt Vocabulaire

De volgende definities zijn van toepassing op het volledige Privacy- en Gegevensbeheer Beleid:

 • "Alma": staat voor de vennootschap met vereenvoudigd aandelenkapitaal, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 839 100 575, statutair gevestigd te 176 avenue Charles de Gaulle in Neuilly-sur-Seine (92200).
 • "Klant": staat voor een natuurlijke persoon die een aankoop doet op de Internetsite of store van een Verkoper.
 • "Betrokkene": staat voor een Klant, een abonnee van een Verkoper of een Bezoeker.
 • "Regelgeving": staat voor de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG**"), alsook voor de laatst geldende versie van de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, gegevensbestanden en vrijheden.
 • "Website": staat voor Alma's website, toegankelijk op het adres https://getalma.eu.
 • "Oplossing": staat voor de door Alma ontwikkelde digitale oplossing die wordt verstrekt aan Verkopers die haar aanbieden aan Klanten zodat zij gebruik kunnen maken van betalingsdiensten.
 • "Sub Verwerker": staat voor de onderneming of partner waarvan de diensten door Alma worden gebruikt in het kader van de implementatie van de verschillende hieronder beschreven verwerking operaties van persoonsgegevens.
 • "Transactie": staat voor een door een Klant verrichte aankoop bij een Verkoper met behulp van de Oplossing.
 • "Verkoper": staat voor een rechtspersoon die goederen of diensten verkoopt en de Oplossing ter beschikking stelt aan zijn Klanten.
 • "Bezoeker": staat voor een persoon die de Website bezoekt of op de Website surft.

Tenzij anderszins vereist is door de context, omvatten in het enkelvoud opgestelde definities tevens het meervoud en vice versa.

2. Verzamelde Persoonsgegevens en de Rol van Alma

2.1 Persoonsgegevens van Klanten (verzameld door de Verkoper)

Alma kan persoonsgegevens van Klanten ontvangen van de Verkoper, die laatstgenoemde rechtstreeks heeft verzameld. In dit kader, treedt Alma in de zin van de Regelgeving op als sub verwerker van de Verkoper, voor de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam.
 • E-mailadres.
 • Afleveradres en factuuradres.
 • Levermethode (gebruikte vervoerder).
 • Bankgegevens van de Klant.
 • Telefoonnummer van de Klant.
 • Geboorteplaats en geboortedatum van de Klant.
 • Inhoud van de winkelwagen van de Klant.
 • Aankoopgeschiedenis van de Klant bij de Verkoper.

2.2 Persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten (verzameld door Alma)

Alma verzamelt mogelijk rechtstreeks persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten. In dit kader treedt Alma in de zin van de Regelgeving op als verwerking verantwoordelijke, voor de volgende gegevens:

 • De gegevens die de Bezoeker identificeert (achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) en de onderneming waarvoor hij werkt (naam van de onderneming, Internetsite, gebruikt e-commerce-platform).
 • Cookies die de Bezoeker van de Website identificeren om passende content aan te bieden en voor statistische doeleinden.
 • De verbindingsgegevens van de Klant (IP-adres, verbindingsgegevens, uniek cijfer verbonden aan een unieke cookie, gebruikte taal, user-agent van browser, telecomprovider of IAP, surfgeschiedenis en data et cetera).
 • Telefoonnummer van de Klant.
 • Identiteitskaart of -document, na uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 • Bankgegevens (transactiegeschiedenis), na uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

2.3 Persoonsgegevens van Abonnees van de Verkoper

Alma verzamelt eveneens de persoonsgegevens van abonnees van de Verkoper die de Oplossing gebruiken. In dit kader treedt Alma in de zin van de Regelgeving op als verwerking verantwoordelijke, voor de volgende gegevens:

 • De gegevens die de contactpersonen bij de Verkoper identificeren (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, functie in de onderneming, verbindingsgegevens).
 • De gegevens die de KYC van de Verkoper mogelijk maken (hoofdzakelijk data en identiteitsdocumenten van de wettelijke vertegenwoordiger van de Verkoper en van zijn begunstigden, uittreksel van het Franse handelsregister (Kbis)).

3. Verwerkingsoperaties, de Verwerkingsdoeleinden en de Wettelijke Grondslag hiervan

Nr. Verwerkingsoperatie Doeleinden Wettelijke grondslag
1. Identificatie van Klant het identificeren van de Klant wanneer hij de Oplossing gebruikt uitvoering van het contract om de Klant in staat te stellen in termijnen te betalen
2. betaling het uitvoeren van door de Klant toegestane betalingstransacties mogelijk maken uitvoering van het contract om de Klant in staat te stellen in termijnen te betalen
3. risicobeoordeling het beoordelen van het door Alma gedragen financiële risico, met name in het geval van in gebreke blijven van de Klant uitvoering van het contract om de Klant in staat te stellen in termijnen te betalen
4. fraude het voorkomen van fraude en oplichting van Klanten, waaronder het gebruik van gestolen betaalkaarten Alma's gerechtvaardigd belang om fraude te voorkomen bij het gebruik van de Oplossing
5. Invordering financiële invordering mogelijk maken, met name in het geval van in gebreke blijven van de Klant Alma's gerechtvaardigd belang om de aan haar verschuldigde geldbedragen te innen
6. verbetering van dienstverlening het permanent verbeteren van Alma's tools, hoofdzakelijk door statistieken Alma's gerechtvaardigd belang om data te gebruiken voor het verbeteren van de Oplossing
7. klantwerving en analyse van Bezoekers het identificeren van de Bezoekers van de Website, hoofdzakelijk voor marketingdoeleinden en om de meest passende content beschikbaar te stellen, afgestemd op de activiteit van de Bezoekers Toestemming
8. identificatie van Verkoper het identificeren van de Verkoper wanneer hij de Oplossing gebruikt uitvoering van het contract om de Verkoper in staat te stellen de Oplossing aan Klanten aan te bieden
9. Interacties met de Verkoper de follow-up en de ontwikkeling van de contractuele relatie mogelijk maken uitvoering van het contract om de Klant in staat te stellen in termijnen te betalen
10. fraude en witwassen bestrijden Alma in staat stellen fraude en witwaspraktijken door Verkopers te bestrijden voldoen aan een wettelijke plicht

4. Operationele Procedures voor elke Verwerkingsoperatie

De persoonsgegevens van Betrokkenen worden door Alma op de volgende manier verwerkt (afhankelijk van de verwerkingsoperatie):

 • Verzamelen van gegevens: Processen 1 tot en met 10.
 • Veilige opslag van data op Alma's officiële servers of de officiële servers van haar leveranciers (hoofdzakelijk hosting oplossingen): Processen 1 tot en met 10.
 • Geautomatiseerde verwerking van bankgegevens door de Sub Verwerkers van Alma, om de betaling waarvoor de Klant toestemming heeft gegeven uit te voeren: Proces 2.
 • Geautomatiseerde gegevensverwerking en profilering, met behulp van algoritmes ter bestrijding van bankfraude en algoritmes ter beoordeling van frauderisico en kredietrisico: Processen 3, 4 en 6.
 • Handmatige verwerking van gegevens, door operators gespecialiseerd in de bestrijding van bankfraude en die een Transactie handmatig kunnen analyseren, om een definitief besluit te nemen dat van invloed is op de Klant: Processen 3, 4 en 10.
 • Anonimisering, gevolgd door handmatige verwerking van gegevens door gespecialiseerde engineers, uitsluitend gericht op het verbeteren van de interne tools voor de bestrijding van bankfraude, het beoordelen van het risico op wanbetaling en het analyseren van gevallen van invordering: Proces 6.
 • Geautomatiseerde gegevensverwerking middels algoritmes ter optimalisering van Alma's handelingen van gegevensverzameling: Proces 5.
 • Handmatige gegevensverwerking door Subverwerkers gespecialiseerd in de invordering van schuldbedragen, uitsluitend gericht op het analyseren van het bestand van een Klant en het eventueel contacteren van de Klant: Proces 5.
 • Geautomatiseerde en statistische verwerking om inzicht te verwerven in het profiel van Bezoekers van de Website en de content af te stemmen op hun voorkeuren: Proces 7.

5. Geautomatiseerde Besluitvorming

In het kader van het frauderisico- en incassobeheer, worden de persoonsgegevens van de Klanten door Alma verwerkt via profilering tools. Alma voert hoofdzakelijk besluiten uit die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen die juridische effecten teweegbrengen of van grote invloed zijn op de Klant in de zin van de Regelgeving.

Deze besluiten maken de identificatie mogelijk van Klanten en bestellingen waarvoor een Transactie kan worden uitgevoerd, waardoor ze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van een contract. Deze besluiten zijn gebaseerd op de analyse van verschillende verwante variabelen, in het bijzonder ten aanzien van het type bestelde product of dienst, het profiel van de Klant, maar tevens het in aanmerking nemen van door Alma afgeleide of ontleende gegevens. Wij wijzen u erop dat er geen gevoelige gegevens, zoals bedoeld door de lijst van specifieke data categorieën van Artikel 9 van de AVG in aanmerking worden genomen bij deze besluitvorming, die uitsluitend via geautomatiseerde weg tot stand wordt gebracht.

Indien, rekening houdend met deze variabelen, het risico op fraude en wanbetaling te groot wordt geacht, kan de Transactie niet worden uitgevoerd. Voor besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, heeft de Klant het recht op menselijke interventie, om zijn standpunt kenbaar te maken over het aangegeven hulpmiddel voor de verwerking van zijn bestand en om bezwaar te maken tegen het via geautomatiseerde weg tegen hem genomen besluit, door aan Alma te schrijven op het volgende adres: dpo@getalma.eu.

6. Ontvanger van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Betrokkenen worden verwerkt ter vervulling van alle hierboven genoemde doeleinden en zijn uitsluitend bedoeld voor Alma's interne beheerdiensten, en indien nodig, eveneens voor haar Sub Verwerkers (de Sub Verwerkers die met name diensten op het gebied van data hosting en fraudepreventie aanbieden). Deze Set Verwerkers zijn gehouden tot geheimhouding om de veiligheid van de gegevens waartoe zij toegang hebben te waarborgen. Daarnaast zijn Sub Verwerkers uitsluitend geoorloofd de gegevens te gebruiken in het kader van de aan hen toevertrouwde opdrachten en gehouden de Regelgeving na te leven.

7. Bewaarperiode van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Klanten worden door Alma verwerkt vanaf het moment dat de gegevens rechtstreeks van hen worden verkregen of vanaf het moment dat ze worden doorgegeven door de Verkoper. De persoonsgegevens van de Klant worden gedurende de contractuele relatie door Alma gebruikt en gedurende een periode van 5 jaar bewaard. Deze bewaarperiode gaat in na de laatste maandelijkse betaling van de laatste Transactie.

De persoonsgegevens van de abonnees van de Verkopers worden verzameld bij het afsluiten van de algemene verkoopvoorwaarden of van een contract voor de terbeschikkingstelling van de Oplossing en worden gedurende de looptijd van de contractuele relatie bewaard. Deze bewaarperiode gaat in bij de beëindiging van de relatie met de Verkoper; zijn persoonsgegevens worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard.

De persoonsgegevens van de Betrokkenen worden bewaard voor de volgende doeleinden: (i) voorkoming van bankfraude en wanbetaling; (ii) voor statistische doeleinden en de verbetering van Alma's tools; (iii) voorkoming van geschillen; (iv) het administratief beheer van bestanden; en (iv) het voldoen aan de wettelijke plichten die op Alma rusten.

8. Rechten van Betrokkenen

De Betrokkene beschikt over de rechten waarin de Regelgeving voorziet, in het bijzonder het recht om Alma te verzoeken hem toegang te verlenen tot zijn persoonsgegevens, het recht op rectificatie of verwijdering van zijn gegevens en het recht op beperking van de verwerking van gegevens van de Betrokkene en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit. Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, beschikt u te allen tijde over de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, hetgeen de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming uitgevoerd vóór het intrekken van de toestemming onverlet laat. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven aan het volgende adres: dpo@getalma.eu.

De uitoefening van de verleende rechten is niet onbeperkt en elk recht is onderworpen aan door de Regelgeving opgelegde voorwaarden. Hiertoe zijn de volgende elementen vastgelegd:

 • Identiteit : het is noodzakelijk dat de Betrokkene zijn identiteit aantoont en het adres verstrekt waar met hem contact kan worden opgenomen.
 • Responstijd : verzoeken worden binnen een redelijke termijn door Alma verwerkt, en is mede afhankelijk van de complexiteit, het aantal ingediende verzoeken en de Regelgeving.
 • Kosteloos : de uitoefening van rechten is in beginsel kosteloos. In gevallen waarin een verzoek hoge kosten met zich mee zou brengen, kan de Betrokkene worden gevraagd een vergoeding te betalen.

Verzoeken die niet voldoen aan deze vereisten, worden niet verwerkt.

Betrokkenen kunnen eveneens contact opnemen met de Franse autoriteit persoonsgegevens, de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), wanneer zij menen dat Alma niet heeft voldaan aan de Regelgeving (voor de volledige contactgegevens van CNIL verwijzen wij naar haar site).

9. Gegevensdoorgifte

Alma tracht de aanwijzing van Sub Verwerkers die persoonsgegeven verwerken in landen buiten de Europese Unie zoveel als mogelijk te beperken. Echter, in het kader van de uitvoering van de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy- en Gegevensbeheer Beleid, kan Alma genoodzaakt zijn persoonsgegevens door te geven naar buiten de Europese Unie gelegen landen die geen adequate bescherming bieden. In dit geval, staat Alma in voor de implementatie van alle geschikte technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens van de Betrokkenen te waarborgen. Tevens verplicht Alma de Sub Verwerkers om te voldoen aan de in de Regelgeving beschreven plichten.

10. Cookies

Een "cookie"is een klein computerbestand, een tracker, die bijvoorbeeld wordt geplaatst en gelezen bij het raadplegen van een Internetsite, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type computerapparatuur dat wordt gebruikt (computer, smartphone, e-reader, met het Internet verbonden object, et cetera).

In overeenstemming met Artikel 82 van de Franse Gegevensbeschermingswet, moet elke abonnee of gebruiker van een elektronische communicatiedienst duidelijk en volledig worden geïnformeerd door de verwerking verantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger (tenzij hij voorafgaand is geïnformeerd) over: (i) het doeleinde van een handeling die is gericht op het middels elektronische doorgifte verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in hun elektronische communicatieapparatuur of op het invoeren van informatie in deze apparatuur; en (ii) de middelen waarover hij beschikt om zich te verzetten tegen een dergelijke handeling. Deze toegang of opslag kan uitsluitend plaatsvinden als de abonnee of gebruiker na de ontvangst van deze informatie toestemming heeft gegeven. Alma maakt gebruik van cookies van derden waarvoor toestemming is vereist.

Tevens is bepaald dat deze regels niet van toepassing zijn als de toegang tot of het invoeren van informatie in de computerapparatuur van de gebruiker: (i) uitsluitend als doel heeft om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vereenvoudigen; of (ii) noodzakelijk is voor het uitvoeren van een online communicatiedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

11. Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Alma kan worden gecontacteerd op het volgende adres: dpo@getalma.eu.