Algemene verkoopvoorwaarden - Verkopers

INLEIDING

Alma biedt een betalingsoplossing waarmee verkopers hun klanten contante, uitgestelde of gespreide betalingen voor hun aankopen kunnen aanbieden met de garantie dat ze systematisch betaald worden op het moment van de verkoop.

Het Alma-betaalsysteem omvat een reeks programmeringsinterfaces (API's), met e-commerce compatibele modules en in-store betalingsinterfaces waarmee de verkoper betalingen kan aanvaarden, alsook een back-office toepassing waarmee de verkoper transacties uit het verleden kan traceren, terugbetalingen kan doen, geldtransfers naar de rekening van de verkoper kan zien en boekhoudkundige gegevens kan exporteren.

Article 1. Onderwerp

Dit zijn de algemene handelsvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) van de betaaloplossing (hierna genoemd de "Diensten") aangeboden door Alma, vereenvoudigde naamloze vennootschap, met hoofdkantoor op 176 avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (92200), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 839 100 575 (hierna genoemd "Alma").

Alma is in Frankrijk geaccrediteerd als een betaalinstelling en financieringsmaatschappij door l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("_ ACPR _" – 4 place de Budapest, 75009 Parijs), met het nummer ro 90786en is onderworpen aan haar controle.

In dit document worden de AV beschreven van de diensten voorgesteld door Alma aan diens zakelijke klanten (hierna genoemd de "verkoper(s)").

De verkoper biedt diens klanten aan (hierna genoemd de "Eindklanten") hun aankopen te betalen met uitstel van betaling of in termijnen dankzij de diensten die worden aangeboden door Alma.

De inschrijving van de verkoper op de website https://getalma.eu impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door laatstgenoemde van deze AV.

Article 2. Definities

 • Alma : het bedrijf Alma zoals bepaald in deze AV.

 • Kopers : of "betaler", "eindklant" zijn de klanten van de verkoper

 • Klantaccount : de persoonlijke account van Alma gereserveerd voor de verkoper en waar deze diens gegevens kan bekijken.

 • Indirecte integratie : verwijst naar betaling op de PSP van de verkoper via virtuele kaarten

 • Partij(en) : verwijst naar Alma en/of de verkoper.

 • Alma-platform of Alma-oplossing : verwijst naar de applicatie geleverd door Alma.

 • Service : verwijst naar de betaaloplossingen aangeboden door Alma.

 • Betaalservice: verwijst naar de betaalservice aangeboden door Alma voor de inning van de eerste maandelijkse termijn namens de verkoper, de inning van de contante betaling indien van toepassing, en de opening van een betaalrekening voor de verkoper

 • Website Alma : verwijst naar de website https://getalma.eu/.

 • Transactie : verwijst naar elke verkoop van producten of diensten tussen de eindklant en de verkoper.

Article 3. Duur

Inwerkingtreding

De huidige AV treden in werking vanaf de datum van hun aanvaarding door de verkoper, hetzij op het ogenblik van diens inschrijving op het Alma-platform.

Duur

De huidige AV zijn opgesteld voor een periode van vijf (5) jaar, hernieuwbaar door stilzwijgende verlenging.

De verkoper verbindt zich ertoe om voor de kopers die woonachtig zijn op de markten waarop deze AV van toepassing zijn, geen andere oplossing voor betaling in termijnen en uitstel van betaling te gebruiken dan die van Alma, op al haar distributiekanalen [WEB/VERKOOP OP AFSTAND/WINKEL].

Beëindiging

Deze AV kunnen te allen tijde door beide partijen worden beëindigd door kennisgeving per e-mail:

 • met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden vanaf de verjaardatum van deze AV.

 • zonder voorafgaande kennisgeving en met inachtneming van de geldende bepalingen van openbare orde, in geval van staking van de betalingen, het openen van een collectieve procedure of minnelijke vereffening.

De partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis van een van deze gebeurtenissen.

De koper moet zijn of haar aanvraag indienen op het volgende adres: support@getalma.eu

Alma kan dit contract te allen tijde van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigen indien het maandelijks percentage onbetaalde facturen de drempel bereikt zoals bepaald door Alma.

Deze AV zullen slechts effectief worden beëindigd indien de verkoper niet langer gebruik maakt van de op het Alma-platform beschikbare diensten. Voor alle transacties die vóór de beëindiging van deze AV zijn verricht, blijft de verkoper aansprakelijk uit hoofde van deze overeenkomst.

Wijzigingen

Alma behoudt zich het recht voor om de huidige AV op elk gewenst moment te wijzigen.

In geval van wijziging zullen de nieuwe AV per e-mail aan de verkoper worden toegezonden op het door de verkoper opgegeven e-mailadres aan Alma.

De verkoper wordt geacht de gewijzigde AV te hebben aanvaard tenzij hij of zij binnen de periode van dertig dagen, Alma op de hoogte heeft gesteld van diens weigering, par e-mail op het volgende adres:support@getalma.eu, en dit vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van de wijzigingen.

Opschorting

Alma kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van de verkoper tot de diensten opschorten indien zij van mening is dat het gebruik van de diensten door de verkoper een risico inhoudt of, in het bijzonder, om een van de in de lijst vermelde redenen voor opschorting.

Houd er rekening mee dat de verkoper in geen geval mag profiteren van enige activiteit die in strijd is met de regels die zijn vastgesteld door de verschillende creditcardnetwerken (VISA, Mastercard, CB of American Express).

De voornoemde opschortingen, stakingen en beëindigingen ontheffen de verkoper geenszins van diens contractuele verplichtingen en in het bijzonder van diens verplichting om de verschuldigde bedragen volledig te betalen aan Alma wat betreft de diensten.

De opschorting van de diensten kan worden herzien door Alma en leiden tot een opzegging, niet te wijten aan Alma, zonder voorafgaande kennisgeving.

Beëindiging zal resulteren in de sluiting van de klantaccount en de verwijdering van de toegang tot de dienst. Alle bedragen die op de datum van sluiting aan de verkoper verschuldigd zijn, worden vervolgens op diens bankrekening overgemaakt.

Indien vóór de vervaldag tot beëindiging wordt besloten van een of meer betalingen, blijft het beheer van deze betalingen berusten bij Alma, waarbij de sluiting van de klantaccount en de geldigheid van dit contract uitgesteld worden. In een dergelijk geval zal de verkoper niettemin geen toegang meer hebben tot de diensten.

Alma is gemachtigd om alle elementen die aan een dergelijke beslissing ten grondslag liggen te archiveren, met name om ze voor de bevoegde rechtbanken te kunnen voorleggen.

In dergelijke gevallen van opschorting of beëindiging van de diensten, kan Alma maatregelen treffen om gelden in te houden, met inbegrip van het bevriezen van de gelden van de verkoper, zonder dat zij dit tegenover de verkoper hoeft te rechtvaardigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer namaakproducten op de markt worden gebracht.

In bepaalde gevallen, en in het bijzonder tijdens een geplande onderbreking van de diensten, kan Alma de verkoper toegang verlenen tot diens klantaccount, waardoor hij of zij toegang krijgt tot bepaalde diensten, zoals de terugbetaling van transacties of de export van diverse informatie (financiële verslagen, enz.).

De verkoper blijft verantwoordelijk, ook financieel, voor al diens betalingen. Ook wanneer de toegang tot de klantaccount of tot diensten is opgeschort.

In geval van opschorting van de Diensten wegens vermoed ongeoorloofd gebruik door de verkoper, kan Alma contact opnemen met de verkoper om de toegang tot diens diensten of accounts op een veilige manier te herstellen.

De verkoper wordt verzocht contact op te nemen met onze support in geval van verdenking van frauduleuze aansluiting door een derde op diens diensten of rekeningen.

Article 4. Integratie van de oplossing

Om van de diensten te profiteren kan de verkoper, indien hij of zij dat wenst, de Alma-oplossing gebruiken (op diens handelssite of in fysieke verkooppunten) of op de configuratie van een van de beschikbare modules die compatibel zijn met diens omgeving volgens de modaliteiten die beschikbaar zijn op het volgende adres: https://getalma.eu/documentation.

Het gebruik van de oplossing en toegang tot het dashboard worden beheerst door de IT service-overeenkomst in SaaS-modus.

Article 5. Toegangsvoorwaarden tot de diensten

Voorwaarden

De verkoper erkent en stemt ermee in dat de toegang tot de diensten aangeboden door Alma is onderworpen aan de volgende bepalingen:

 1. Het aanmaken van een Alma-klantaccount door de verkoper op de website van Alma;

 2. Het aanleveren van de documenten die verplicht zijn voor toegang tot de diensten zoals vermeld op de website van Alma tijdens het aanmaken van een klantaccount (met name: Kbis, lijst van de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap van de verkoper, geldig identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap van de verkoper, bankafschrift van de verkoper van een in diens naam geregistreerde rekening, aangehouden in euro, en gedomicilieerd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in Zwitserland) ;

 3. Goedkeuring door Alma van de aangeleverde documenten;

 4. Goedkeuring van de verkoper door Alma na risicoanalyse;

 5. Goedkeuring door Alma van het toegepaste commissietarief met betrekking tot de activiteit van de verkoper; en

 6. Verstrekking van alle noodzakelijke aanvullende documenten die worden aangevraagd door Alma.

De verkoper verbindt zich ertoe om eerlijke documenten aan Alma te leveren, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Alma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de toezending van documenten waarvan de waarheidsgetrouwheid door de verkoper is gewijzigd.

Uitgesloten activiteiten

De verkoper zal de diensten niet gebruiken voor illegale activiteiten in de zin van enige regelgeving die van toepassing is op de partijen voor activiteiten die door Alma als strijdig met haar diensten worden beschouwd.

Alma behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te beslissen dat een activiteit als strijdig met de diensten wordt beschouwd. In dat geval verbindt de verkoper zich ertoe om zich direct te schikken naar het besluit van Alma.

Voor meer informatie over strijdige activiteiten op de lijst van strijdige activiteiten.

Betaalrekening van de verkoper

Het gebruik van de diensten door de verkoper is afhankelijk van de creatie en het onderhoud, door de verkoper, van een klantenbetaalrekening op zijn Alma-klantaccount geregeld in de overeenkomst inzake betalingsdiensten (hyperlink).

Article 6. Verplichtingen van de verkoper

De verkoper verbindt zich tot het respecteren van de huidige AV.

Hij of zij verbindt zich ertoe gebruik te maken van de Alma-oplossing in overeenstemming met deze AV en de toepasselijke wet- en regelgeving.

De verkoper erkent dat hij of zij als enige verantwoordelijk is voor de producten en diensten die hij of zij aan diens kopers verkoopt via de Alma-oplossing.

De verkoper verbindt zich ertoe Alma zo snel mogelijk op de hoogte te stellen in geval van beëindiging van diens activiteit, overdracht of mutatie van het bedrijf, in geval van wijziging van het bestuur of van haar vennootschapsvorm, en alle nodige documenten mee te delen opdat Alma kan voldoen aan haar verplichtingen inzake identificatie van cliënten.

De verkoper verbindt zich ertoe het Alma-logo te plaatsen om diens website, met name op de betaalpagina, alsmede de verplichte informatie met betrekking tot Alma.

De verkoper verbindt zich ertoe over de dienst te communiceren via de betrokken distributiekanalen (productfiche, affichage in de winkel, enz.)

De verkoper verbindt zich ertoe ons in kennis te stellen van elke noodzaak tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling ten gevolge van een commercieel gebaar, terugtrekking of annulering. Vervolgens verbindt de verkoper zich tot:

 • het terugbetalen van Alma m.b.t. het bedrag van de ontvangen bedragen binnen de wettelijke termijnen (14 dagen na de datum waarop hij of zij in kennis is gesteld van het besluit tot intrekking, tenzij er sprake is van een gerechtvaardigde vertraging);

 • de koper niet direct terug te betalen.

De verkoper accepteert dat Alma hem of haar citeert in het kader van een commerciële referentie in overeenstemming met de handelspraktijk.

De verkoper verbindt zich ertoe om Alma voor te stellen vanaf een bedrag van €50,00 (wijzigbaar).

De verkoper verbindt zich ertoe om de Alma-oplossing voor te stellen aan al diens kopers, zonder onderscheid, met uitzondering van minderjarigen en natuurlijke of rechtspersonen die niet in een van de door Alma op haar website vermelde lijst zijn opgenomen.

Voorafgaand aan enige transactie, verbindt de verkoper zich ertoe om aan Alma informatie over de koper en de door de koper aangekochte producten en diensten aan te leveren, teneinde de transacties uit te voeren en de afwezigheid van elk risico op fraude te verzekeren.

De verkoper aanvaardt bij voorbaat de toekenning van krediet tussen Alma en de koper in overeenstemming met artikel L312-46 van de consumentenwet.

De verkoper verbindt zich ertoe een ontvangstbewijs aan de koper te bezorgen.

Bovendien verbindt de verkoper zich ertoe in zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden te vermelden:

 • dat zij haar klanten de Alma kredietdienst aanbiedt voor de betaling van hun aankopen en dat de uitvoering van de betaling afhankelijk is van de aanvaarding door de klant van de AV of van het kredietcontract voorgesteld door Alma;

 • de contractuele clausules bepaald door Alma in het bijzonder met betrekking tot het herroepingsrecht van de klant, indien van toepassing;

 • elke weigering door Alma om krediet te verlenen voor een bestelling kan leiden tot annulering ervan;

 • elke beëindiging van de AV tussen de klant en de verkoper zal resulteren in de beëindiging van de AV of de kredietovereenkomst tussen Alma en de klant;

 • het bedrag is betaald door een krediet (artikel L312-45,op straffe van een boete)

Bovendien moet er volgens de aanbeveling van de ACPR (2015-R-03, 26 februari 2015) een klachtenpagina bestaan op de website van de verkoper, en moet er een link naar de klachtenpagina van de Alma-site worden gemaakt. Bovendien zal de verkoper op de website een verwijzing plaatsen naar de bemiddelingsdiensten van AFEPAME

Article 7. Kredietindicator

De rol van de verkoper is beperkt tot het volgende in overeenstemming met artikel R519-2 2° van het monetair en financieel wetboek:

 • Alma voorstellen aan personen die geïnteresseerd zijn in het afsluiten van een banktransactie of een betalingsdienst;

 • Alma en de koper met elkaar in contact brengen;

 • het overdragen aan Alma van de gegevens van personen die geïnteresseerd zijn in het afsluiten van een banktransactie of een betalingsdienst;

 • om uitsluitend documenten van publicitaire aard in te dienen, die betrekking hebben op de banktransactie of de betalingsdienst die door Alma wordt geleverd.

De verkoper heeft niet het recht:

 • banktransacties of betalingsdiensten voor te stellen, aan te bieden of te begeleiden, of voorbereidende werkzaamheden te verrichten en advies te verlenen met het oog op de uitvoering ervan;

 • om de instemming van de koper met de banktransactie of betalingsdienst te vragen of verkrijgen of het mondeling of schriftelijk uitleggen aan een potentiële cliënt van de voorwaarden van een banktransactie of betalingsdienst met het oog op de uitvoering of verstrekking ervan.

Article 8. Verklaringen

Elke partij erkent dat op de datum van ondertekening van deze overeenkomst en voor de duur van de overeenkomst:

 • deze naar behoren is opgericht en werkzaam is overeenkomstig de wetten, decreten, verordeningen en statuten (of andere oprichtingsakten) die erop van toepassing zijn;

 • elke partij volledig bevoegd en in staat is om de overeenkomst en alle daarmee verband houdende transacties aan te gaan en dat de overeenkomst naar behoren is goedgekeurd door zijn bestuursorganen of een ander bevoegd orgaan;

 • de overeenstemming van de overeenkomst en elke daarmee verband houdende transactie met de daarop van toepassing zijnde bepalingen;

 • de juistheid en de volledigheid van de aan de andere partij verstrekte of te verstrekken gegevens en documenten;

 • elke partij beschikt over alle vergunningen, licenties, autorisaties en registraties die vereist kunnen zijn voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst en elke daarmee verband houdende transactie;

 • dat er geen arbitrage- of gerechtelijke acties of procedures tegen de partij is ingesteld, noch administratieve of andere maatregelen die zouden kunnen leiden tot een duidelijke en aanzienlijke verslechtering van de zaken, activa en financiële situatie of die de geldigheid of de goede uitvoering van de overeenkomst zouden kunnen aantasten;

 • dat de overeenkomst en de in het kader daarvan gesloten verrichtingen een geheel van rechten en verplichtingen vormen die bindend zijn in al hun bepalingen.

Article 9. Transacties

Alma machtigt de verkoper de oplossing aan zijn eindklanten aan te bieden, zodat laatstgenoemden kunnen profiteren van een gespreide of uitgestelde betaling.

Als de eindklant een transactie uitvoert op het betaalplatform van Alma, wordt om informatie gevraagd (onder meer over bankrekeningen) om er zeker van te zijn dat de persoon solvabel is en dat er geen risico op fraude bestaat.

Indien Alma van oordeel is dat er een vermoeden van fraude of een risico van niet-betaling bestaat, kan zij, naar eigen goeddunken, de transactie weigeren.

Alma beschikt tevens over een termijn van 24 uur vanaf de datum van de transactie om de annulering van de transactie aan te vragen bij de verkoper, ingeval het frauderisico te groot is naar het oordel van Alma. Dit moet de verkoper uitdrukkelijk aanvaarden. In dit geval brengt Alma de verkoper per e-mail of telefonisch op de hoogte volgens de tijdens de registratie verstrekte contactgegevens en gaat over tot de volgende acties:

 • indien de verkoper de goederen of de dienst in verband met deze transactie nog niet heeft verzonden, zal de transactie worden geannuleerd door Alma;

 • indien de verkoper de goederen reeds opgestuurd heeft, wordt de transactie niet geannuleerd. De garantie van Alma is echter alleen van toepassing indien de verkoper kan bewijzen dat de goederen vóór het tijdstip van ontvangst van het annuleringsverzoek werden verzonden.

De bedragen geïnd door Alma voor rekening van de verkoper worden volledig en in één keer gecrediteerd op het saldo van zijn Alma-klantaccount, hierbij worden de transactiekosten in minderen gebracht. Tenzij anders overeengekomen, worden deze bedragen binnen 7 dagen overgemaakt op de bankrekening van de verkoper.

Alma kan te allen tijde, naar eigen goeddunken en voor een periode van maximaal zes maanden, een transactie of transacties terugbetalen, met name indien deze worden betwist, geannuleerd of ervan worden verdacht in strijd te zijn met deze AV. In dat geval kan Alma de verkoper de bedragen eisen die nodig zijn voor de annulering of terugbetaling van een transactie. Alle gemaakte kosten blijven ten laste van de verkoper en de vergoeding ontvangen door Alma voor deze transactie wordt niet terugbetaald aan de verkoper.

De verkoper wordt geïnformeerd dat in geval van fraude van de eindklant, Alma alle nodige maatregelen kan treffen tegen de eindklant.

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is het maximumbedrag van een transactie € 2.000 inclusief belasting, hogere bedragen kunnen niet via het Alma-betalingssysteem worden verricht.

Article 10. Terugbetalingen

De verkoper erkent en accepteert dat diens commissies voor ALMA niet terugbetaald zullen worden. In het kader van de P10X-dienst zullen, in geval van terugtrekking, de kosten en rente van de kopers worden vergoed overeenkomstig de reglementering. De handelaar blijft aansprakelijk voor alle kosten en rente te betalen aan Alma op het moment dat het geld daadwerkelijk werd uitgeleend.

Article 11. Commissietarief van Alma en betalingen

Commissie van Alma

Voor elke verrichte transactie machtigt de verkoper Alma uitdrukkelijk om automatisch het bedrag van haar commissie voor de verleende diensten af te schrijven.

Het bedrag van de in rekening te brengen commissie is beschikbaar op : https://almapay.com/nl-NL/prijs

De verkoper erkent en accepteert dat het commissiebedrag van Alma bijgewerkt wordt na goedkeuring van de verkoper door Alma, wat betreft diens commerciële activiteit.

In geval van een latere verhoging van de commissie beslist door Alma, beschikt de verkoper over een termijn van één (1) maand om diens toegang tot de diensten te beëindigen. Daarentegen, indien de verkoper de diensten blijft gebruiken nadat hij of zij kennis heeft genomen van Alma's commissieverhoging, wordt de verkoper geacht deze te hebben aanvaard. Alma verbindt zich ertoe deze verhoging toe te passen binnen een maand na de kennisgeving ervan aan de verkoper.

Geval van indirecte integratie met de betalingsdienstaanbieder van de verkoper: Alma verbindt zich ertoe 100% van de ontvangen afwikkeling aan de verkoper terug te betalen.

In het kader van indirecte integratie factureert Alma diens commissies maandelijks aan de verkoper. De door de verkoper betaalde afwikkelingsvergoeding zal worden aangegeven en in mindering worden gebracht op de toegezonden factuur. In geval van een negatief saldo verbindt Alma zich ertoe de fondsen aan de verkoper over te maken.

Overdracht van de bedragen aan de verkoper

Alma verbindt zich ertoe dagelijks de bedragen goed te keuren die voor elke transactie aan de verkoper verschuldigd zijn.

De verkoper erkent dat de bedragen die worden overgemaakt door Alma overeenkomen met de bedragen van de transacties, waarvan zal worden afgetrokken:

 • Het commissiebedrag van Alma; evenals

 • Alle restituties, zelfs gedeeltelijk, die door de verkoper aan eindklanten worden toegekend.

Na goedkeuring verbindt Alma zich ertoe de aan de verkoper verschuldigde bedragen binnen 7 dagen over te maken, tenzij de partijen anders overeenkomen

Article 12. Verzekeringen

De verkoper verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle verzekeringen af te sluiten en in stand te houden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze AV en de levering van de diensten.

De verkoper zal op verzoek van Alma bewijs hiervan verstrekken.

Article 13. Verantwoordelijkheid

Behalve in geval van een tekortkoming van de verkoper (zoals bijvoorbeeld het niet leveren van de door de eindklant bestelde producten), is Alma verantwoordelijk voor de daadwerkelijke betaling van de door de eindklanten verschuldigde bedragen.

Voorts geeft elke transactie die door een eindklant wordt verricht aanleiding tot een overeenkomst die rechtstreeks tussen de verkoper en de eindklant tot stand komt.

Alle geschillen die tussen de verkoper en de eindklant zouden kunnen ontstaan, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de verkoper en deze laatste beschermt Alma tegen elk verhaal door de eindklant of een derde.

Elke rechtsvordering van een verkoper tegen Alma op basis hiervan verjaart één (1) jaar na de datum waarop de verkoper op de hoogte was of geacht wordt op de hoogte te zijn geweest van het schadebrengende feit.

Uitsluiting van aansprakelijkheid van Alma

Alma kan nooit verantwoordelijk worden gehouden, zelfs niet gedeeltelijk:

 • voor alle schade die mocht ontstaan in het kader van de relatie tussen de eindklant en de verkoper;

 • voor het slecht functioneren van de Alma-oplossing die Alma niet kan worden toegerekend (met inbegrip van overmacht) ;

 • voor het gebruik van de Alma-oplossing door de verkoper, waarvoor uitsluitend hij of zij verantwoordelijk is;

 • in geval van het in gebreke blijven van een betalingsdienstaanbieder die betrokken is bij de verlening van de diensten;

 • in geval van niet-naleving door de verkoper van deze AV;

 • voor alle schade veroorzaakt door een slechte configuratie van de website van de verkoper, wat een goede integratie van de Alma-oplossing verhindert;

 • voor alle schade die zou kunnen ontstaan in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan deze AV, uitgevoerd door Alma op verzoek van de verkoper;

 • voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst in verband met verboden transacties zoals gedefinieerd in artikel 5.

Aansprakelijkheidsgrens

In alle omstandigheden is de verantwoordelijkheid van Alma beperkt tot de som van de bedragen aan commissies die daadwerkelijk in rekening worden gebracht door Alma gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop de transactie plaatsvindt.

Article 14. Intellectueel eigendom

Alle diensten of bijbehorende elementen geleverd door Alma aan de verkoper blijven exclusief eigendom van Alma, deze draagt geen rechten over aan de verkoper.

De verkoper geeft Alma uitdrukkelijk toestemming diens logo en naam te gebruiken en gratis te reproduceren met het oog op identificatie en uitwisseling met de eindklanten.

De verkoper geeft Alma uitdrukkelijk toestemming om kosteloos het recht om diens handelsnaam en elk ander identificatie-element of onderscheidingsteken (zoals bijvoorbeeld zijn logo, domeinnaam, lettertype of kleuren) te gebruiken en te reproduceren voor welke communicatie dan ook, op om het even welke drager, zelfs elektronisch, en zonder hem of haar daarvan vooraf op de hoogte te moeten brengen.

Dit recht tot gebruik en reproductie is beperkt tot landen waar Alma haar diensten aanbiedt en is beperkt tot een periode van tien (10) jaar, deze periode kan automatisch worden verlengd indien de verkoper hiertegen geen bezwaar maakt.

De verkoper kan hiertegen te allen tijde bezwaar maken of de reikwijdte ervan beperken door contact op te nemen met de supportafdeling via support@getalma.eu.

Article 15. Persoonsgegevens

Alma verbindt zich ertoe de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven en in het bijzonder de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, bekend als de "AVG" en alle latere verordeningen.

In het kader van de uitvoering van deze AV kan Alma namens de verkoper persoonsgegevens verwerken.

Alma verbindt zich er in dit verband toe persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de bepalingen van de gegevensverwerkingsovereenkomst die beschikbaar is op het volgende adres: https://getalma.eu/legal/datasubcontracting.

De verkoper bevestigt dat hij/zij ons privacybeleid heeft gelezen en aanvaardt, dat beschikbaar is op het volgende adres: https://getalma.eu/legal/data.

Article 16. Bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De verkoper wordt verzocht bijzondere aandacht te besteden aan de strikte naleving van de regels en procedures die gelden bij Alma wat betreft klantenkennis (KYC) en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT). Een speciaal Alma-team controleert de naleving van deze procedures systematisch. De geautomatiseerde systemen van Alma waarschuwen onmiddellijk wanneer de KYC- en AML/CFT-procedures niet worden nageleefd.

In het kader van de kredietverlening moet zoveel mogelijk informatie, bekend als "KYC"-informatie, opvragen om zijn wettelijke zorgvuldigheidseisen uit te voeren. Deze informatie wordt door de verkoper doorgegeven door middel van een geautomatiseerd apparaat (API):

Naam, voornaam, e-mailadres, mobiel nummer, postadres met land van verblijf

Alma controleert of de persoon al dan niet politiek prominent is (PEP's) en of hij of zij op de sanctielijsten staat

Boven de in de interne procedures vastgestelde bedragen zullen identificatiedocumenten van de koper worden verlangd overeenkomstig de verordening betreffende aanvullende waakzaamheid.

Alma zal elke koper weigeren die op de regelmatig bijgewerkte lijsten (PEP's, sanctielijsten, enz.) staat.

Article 17. Toepasbare wetgeving

Deze AV zijn onderworpen aan het Franse recht.

Article 18. Bevoegde rechtbank

ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST ZAL ONDERWORPEN ZIJN AAN DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN BINNEN HET RECHTSGEBIED VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN ALMA.

Article 19. Overdracht

Deze AV kunnen niet worden overgedragen door de verkoper, tenzij met de uitdrukkelijke instemming van Alma.

Article 20. Contact

Klachten of verzoeken om informatie kunnen worden gericht aan Alma via het volgende adres: support@getalma.eu.

Algemene gebruiksvoorwaarden

De Algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden vast te stellen voor het aanbieden van Betaaldiensten door Alma, evenals de IT-diensten in SaaS-modus.

Deze overeenkomsten zullen op afstand worden gesloten. De aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden geschiedt op afstand via de Website. De datum van ondertekening van de Overeenkomst komt overeen met de datum waarop de Verkoper de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

De tussen de Partijen langs elektronische weg gesloten kaderovereenkomst heeft dezelfde bewijskracht als een kaderovereenkomst op papier.

Kaderovereenkomst levering Betaaldiensten

ARTIKEL 1 Definitie

De in de overeenkomst gebruikte termen, waarvan de eerste letter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de hieronder omschreven betekenis:

Koper : betekent elke Gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, eindklant op de Website of in de winkel van de Rekeninghouder, die geld heeft overgemaakt aan een Rekeninghouder via de Website met behulp van zijn/haar kaart of een andere betaalmethode aanvaard door Alma om fondsen over te maken.

Alma : Dienstverlener Betaaldiensten, erkend als betalingsinstelling.

Rekening/betaalrekening : betekent de betaalrekening geopend op naam van de Verkoper/Rekeninghouder in de boekhouding van Alma en gebruikt voor de uitvoering van betalingstransacties. De Rekening kan in geen geval beschouwd worden als een depositorekening.

Klantaccount : de persoonlijke account van de Verkoper.

Werkdag : een kalenderdag met uitzondering van zon- en feestdagen in Frankrijk.

Betalingstransactie : elke handeling bestaande uit de betaling, overmaking of opname van geldmiddelen, ongeacht enige onderliggende verplichting tussen de Koper en de Rekeninghouder, geïnitieerd door of namens de Koper of door de Rekeninghouder.

Betaalorder : de door de Rekeninghouder gegeven opdracht aan Alma om een betaling uit te voeren.

Derdebetalingsdienstaanbieder of derde-aanbieder : elke instelling, met uitzondering van Alma, waaraan vergunning is verleend in een lidstaat van de Europese Unie of een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte, dan wel in een derde land dat gelijkwaardige verplichtingen oplegt op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Betaaldiensten : betaaldiensten als omschreven in artikel L314-1 van de Franse Monetaire en Financiële Code.

Rekeninghouder : betekent de Verkoper op wiens naam een Betaalrekening wordt geopend om gebruik te maken van de Betaaldiensten.

Verkoper: partij van deze Algemene gebruiksvoorwaarden die haar goederen en diensten aan Kopers aanbiedt.

ARTIKEL 2 Onderwerp

Het doel van de kaderovereenkomst is de voorwaarden vast te stellen voor het openen van een Betaalrekening en het verlenen van Betaaldiensten door Alma aan de Rekeninghouder tegen een vergoeding die is opgenomen in de tarieven van artikel 9 van de AV.

De Betaaldienst zal aan de Rekeninghouder worden verleend in het kader van:

 • Het openen en beheren van de Betaalrekening
 • Het innen en aanhouden van gelden voor haar rekening door Alma. In het bijzonder:
  • Bij betaling van het voorschot door de Koper;
  • Na terugbetaling aan de Koper door de Rekeninghouder;
  • Bij creditering van de betaalrekening door de Rekeninghouder voor saldovereffening, indien het saldo onvoldoende is voor het doel van de terugbetaling.

De officiële goedkeuring van Alma als betalingsinstelling is beschikbaar en kan worden geraadpleegd op de website van het ACPR-register regafi.fr.

ARTIKEL 3 Voorwaarden voor het openen van de Betaalrekening

De Rekeninghouder, een rechtspersoon, verklaart uitdrukkelijk dat op het moment van verzending van de aanvraag en gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst:

 • Hij/zij een rechtsgeldig opgerichte vennootschap vertegenwoordigt;
 • de Koper heeft de nodige macht of bevoegdheid om de Alma-diensten te gebruiken;
 • Hij of zij is gevestigd in Frankrijk of in de Europese Economische Ruimte;
 • hij of zij zal de dienst eerlijk, wettig en te goeder trouw gebruiken, in overeenstemming met de wettelijke vereisten en Alma;
 • hij of zij garandeert de verantwoordelijkheid van Alma tegen elke valse verklaring.

De Rekeninghouder, een professioneel natuurlijk persoon, verklaart uitdrukkelijk dat op het moment van verzending van de aanvraag en gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst:

 • hij of zij is meerderjarig en handelingsbekwaam;
 • hij of zij heeft de vereiste status om zijn/haar beroepsactiviteit uit te oefenen;
 • hij of zij woont in Frankrijk of in de Europese Economische Ruimte;
 • hij of zij zal de dienst eerlijk, wettig en te goeder trouw gebruiken, in overeenstemming met de wettelijke vereisten en Alma;
 • hij of zij garandeert de verantwoordelijkheid van Alma tegen elke valse verklaring.

De opening van een Rekening is afhankelijk van de authentificatie door de Rekeninghouder in overeenstemming met de reglementering inzake de verstrekking van Betaaldiensten, in het bijzonder de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Rekeninghouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, verbindt zich ertoe de voor de opening van de Rekening vereiste documenten toe te zenden zoals gevraagd door Alma ter goedkeuring.

Alma behoudt zich het recht voor om de opening van een Betaalrekening om welke reden dan ook te weigeren zonder dat zij haar beslissing hoeft te rechtvaardigen. Dit zal geen aanleiding geven tot schadevergoeding of rente.

ARTIKEL 4 Werking van de betaalrekening

De Betaalrekening zal worden gecrediteerd overeenkomstig artikel L133-3 van het Monetair en Financieel Wetboek:

 • door de geldmiddelen die voortvloeien uit de verwerving van een Betalingstransactie per kaart die door de Koper wordt geïnitieerd bij de betalingsdienstverlener van Alma; of
 • met de geldmiddelen die voortvloeien uit de verwerving van een Betalingstransactie per kaart of overschrijving in het kader van de saldocompensatie voor terugbetaling onder de door de AV vastgestelde voorwaarden.

De uiterste datum voor het boeken van de geldmiddelen op het saldo van de Betaalrekening is zo spoedig mogelijk en uiterlijk aan het einde van de Werkdag waarop zij zijn ontvangen.

In bepaalde gevallen, bij vermoeden van fraude, om veiligheidsredenen of in afwachting van aanvullende informatie, kunnen de inschrijvingstermijnen worden verlengd.

De Betaalrekening zal worden gedebiteerd na een Betaalopdracht van de Rekeninghouder:

 • om namens de Rekeninghouder een overschrijving uit te voeren naar een bankrekening die in de boekhouding van een erkende derde betalingsdienstaanbieder is geopend;
 • om, in geval van terugbetaling, een overschrijving uit te voeren op een bankrekening geopend in de boekhouding van een erkende derde betalingsdienstaanbieder op naam van de Koper, in overeenstemming met de in de AV vastgelegde voorwaarden

De Betaalopdracht dient de volgende informatie te bevatten:

 • de naam van de ontvanger;
 • het bedrag;
 • In het geval van een money-out, het nummer van de bankrekening die in de boekhouding van de derde-aanbieder is geopend (Alma is niet verantwoordelijk indien de doorgegeven bankgegevens onjuist of niet bijgewerkt zijn);

Bij vermoeden van fraude of overtreding van de voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft Alma het recht om elke Betaalopdracht te blokkeren.

De Betaaltransactie zal worden uitgevoerd binnen de maximumtermijnen, overeenkomstig de ordonnantie van 29 juli 2009 tot uitvoering van de artikelen L. 133-9 en L133-13 van het Monetair en Financieel Wetboek:

 • De Betalingstransactie die op een Werkdag wordt geïnitieerd, zal uiterlijk aan het einde van die Werkdag worden uitgevoerd indien deze naar een Betaalrekening wordt verricht.
 • De Betalingstransactie die op een Werkdag wordt geïnitieerd, zal uiterlijk op de volgende Werkdag worden uitgevoerd indien zij wordt verricht aan een kredietinstelling die in een Lidstaat van de Europese Unie is gevestigd;

ARTIKEL 5 Terugbetaling

De Rekeninghouder kan op elk moment Alma instructies geven om een overschrijving te annuleren om de Koper terug te betalen of om een opdracht te verzenden om reeds geïnde bedragen terug te betalen.

De Rekeninghouder doet zijn verzoek vanuit zijn Klantaccount, met vermelding van het terug te betalen bedrag, de Koper die moet worden terugbetaald en alle andere vereiste informatie.

De terugbetaling wordt uitgevoerd door Alma door creditering van de door de Koper gebruikte Kaart, binnen de limiet van het beschikbare saldo van de Betaalrekening. Indien het saldo ontoereikend is, wordt de Betaalrekening gecrediteerd door het saldo van de Klantaccount indien dit positief is, zoniet voert de Rekeninghouder een saldocorrectie uit via zijn bankrekening.

ARTIKEL 6 Rekeningafschriften

De Rekeninghouder beschikt over een Klantaccount in het kader van het contract voor de levering van de Diensten in Saas-modus - deze ruimte stelt de Rekeninghouder in staat zijn of haar saldo te bekijken van de verschillende diensten die worden aangeboden door Alma; Betaaldienst en Kredietverstrekkingsdienst. Het saldo van deze twee Rekeningen (Klantrekening en Betaalrekening) is zichtbaar in dit account.

Voor elke Overdracht uitgevoerd door Alma beschikt de Rekeninghouder over de volgende informatie:de referentie van de Overdracht, het bedrag van de Overdracht, de datum van ontvangst van de Overdracht, en desgevallend, de kosten met betrekking tot de uitvoering van deze Overdracht.

De toegang tot de Account is beveiligd, bij elke verbinding identificeert de Rekeninghouder zich op de Website met zijn login en wachtwoord; enkel de bevoegde persoon heeft toegang tot deze Account.

De raadplegingsperiode wordt overeenkomstig de verordeningen gedurende vijf jaar gehandhaafd. Aan het einde van de contractuele relatie bewaart Alma de vastleggingen en documenten van de uitgevoerde Betalingstransacties op elektronische opslagmedia gedurende de toepasselijke reglementaire termijnen.

ARTIKEL 7 Inning van de Kopers

De derde-aanbieder van Alma voert aanvaarding uit bij ontvangst van geld, waardoor een koper kan betalen met een kaart die wordt aanvaard door Alma, of via een bankoverschrijving in euro's. De derde-aanbieder is onderworpen aan de veiligheidsvoorschriften van de Banque de France en moet sterke authenticatie bevorderen voor alle transacties met een hoog risico. De toepassing van 3D Secure wordt dus toegepast voor alle kredietkaarttransacties op het internet, webdiensten en mobiele toepassingen.

ARTIKEL 8 Bezwaar

Zodra de Rekeninghouder een reden aanwijst die kan worden betwist:

 • een mogelijke fout in de uitvoering van de Betaaldiensten of in de niet-uitvoering ervan;
 • een mogelijke fout bij de aftrek van commissie, belasting of honoraria door Alma;

De Rekeninghouder moet dit binnen tien dagen melden aan Alma door middel van een ontvangstbevestiging, overeenkomstig de aanbeveling 2016-R-02 van de ACPR van 14 november 2016, of op het adres support@getalma.eu. Klachten zullen binnen 15 dagen na ontvangst worden behandeld.

ARTIKEL 9 Kosten

De geleverde diensten door Alma aan de Rekeninghouder worden in rekening worden gebracht overeenkomstig de in de AV gespecificeerde Tariefvoorwaarden.

ARTIKEL 10 Wijziging en beëindiging

Alma behoudt zich het recht voor om te allen tijde de kaderovereenkomst te wijzigen. De kennisgeving en de inwerkingtreding geschieden in overeenstemming met de in de AV omschreven voorwaarden.

Beëindiging van de AV zal leiden tot de feitelijke beëindiging van deze Overeenkomst. Als gevolg daarvan wordt de Betaalrekening gesloten. Het tegoed van de Rekening zal binnen een termijn van maximaal dertien (13) maanden worden overgemaakt op de Bankrekening van de Rekeninghouder, na aftrek van de vergoedingen die verschuldigd en betaalbaar zijn aan Alma.

Alma houdt gedurende een periode van vijf (5) jaar na het einde van de contractuele relatie toegang tot contractuele documenten. Alma zal na afloop van de voornoemde periode van vijf (5) jaar stoppen met het verlenen van deze dienst_._

ARTIKEL 11 Bescherming van de fondsen

Alma treft alle maatregelen die in het kader van de verordeningen ter bescherming van de fondsen noodzakelijk zijn. Overeenkomstig artikel L. 522-17 van het Monetair en Financieel Wetboek, behoudt Alma de op de betaalrekening van de Rekeninghouder gecrediteerde beschikbare geldmiddelen aan het einde van de Werkdag volgend op de dag van ontvangst op een bij de partnerkredietinstelling van Alma geopende geblokkeerde rekening.

ARTIKEL 12 Beveiliging en verbintenissen van de Rekeninghouder

Het beveiligingssysteem voldoet aan dezelfde eisen als die welke zijn beschreven in het contract voor de levering van IT-diensten in Saas-modus.

Bij het gebruik van de Betaalrekening moet de Rekeninghouder dezelfde garanties bieden die vereist zijn voor toegang tot de Klantaccount.

Kaderovereenkomst voor IT-diensten in Saas-modus

ARTIKEL 1 Doel

Deze Overeenkomst regelt de levering van Diensten in SaaS-modus aan de Verkoper, en de voorwaarden voor de toegang van de Verkoper tot diens Klantaccount.

ARTIKEL 2 Definities

De in de overeenkomst gebruikte termen, waarvan de eerste letter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de hieronder omschreven betekenis:

Koper : betekent elke Gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, eindklant op de Website van de Rekeninghouder of in de winkel, die geld heeft overgemaakt aan een Rekeninghouder via de Website met behulp van zijn/haar kaart of een andere betaalmethode aanvaard door Alma om fondsen over te maken.

Klantaccount : de persoonlijke account van Alma gereserveerd voor de verkoper en waar deze zijn gegevens kan bekijken.

Werkdag : een kalenderdag met uitzondering van zon- en feestdagen in Frankrijk.

Diensten : de diensten die Alma levert aan de Verkoper bestaande uit de levering van de Oplossingen (toegang tot de Klantaccounten de levering op de website van de Verkoper of in de winkel van de Alma-oplossing wordt ook beschouwd als onderdeel van de SaaS-software, aangezien het integratie vereist, zo niet via een module)

Oplossingen : de operationele functies die in de SaaS-toepassingsdienst worden aangeboden door Alma of de Verkoper.

Verkoper: partij van deze Algemene gebruiksvoorwaarden die haar goederen en diensten aan Kopers aanbiedt.

ARTIKEL 3 Beschrijving van de Diensten

Hier wordt gespecificeerd dat de Diensten worden geïntegreerd op de website of in de winkel van de Verkoper.

Alma levert de volgende Diensten:

 • Het recht op toegang tot een Klantaccount:
 • Een recht om kopers op de website van de Verkoper of in de winkel de middelen ter beschikking te stellen om toegang te krijgen tot de Oplossing gewijd aan de betaling van de prijs van goederen en/of diensten.
 • Diensten voor onderhoud en technische bijstand

ARTIKEL 4 Persoonlijke ruimte / Klantaccount

Alma creëert een persoonlijke ruimte / klantaccount voor de Verkoper. De Verkoper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat enkel bevoegde personen toegang hebben tot de Klantaccount, met gebruikmaking van de toegangsprocedures bepaald door Alma. Elke gemachtigde persoon krijgt zijn of haar eigen login en wachtwoord. Hij/zij is verantwoordelijk voor het gebruik van de login en het wachtwoord. Het beheer van de toegangsbevoegdheden tot de Klantaccount valt onder zijn/haar verantwoordelijkheid. In geval van diefstal van een login wordt de Partner verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de hulpdienst van Alma.

De speciale omgeving integreert gegevensverzameling via een tool waarmee Alma de gebruikerservaring van de handelaar met haar producten kan verbeteren.

Hij/zij mag niet nalatig zijn in diens verplichting om diens internettoegang te beveiligen.

De Klantaccount wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar gesteld door de webhost van Alma.

De betaalpagina van de betalingsdienstverlener van Alma is geaccrediteerd volgens de PCI-DSS-norm. Voor informatie over de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau van onze betalingsdienstverlener kunt u deze pagina raadplegen.

ARTIKEL 5 Gebruiksrecht van de Oplossingen

Alma verleent de Verkoper het recht om de Oplossingen te gebruiken voor de duur van het huidige contract.

De Oplossingen omvatten:

 • Een technische betaalkit toegankelijk via de Website van de Verkoper of in de winkel.

 • Een recht (via een unieke sleutel) op toegang tot een API (Application Programming Interface) ontwikkeld door Alma voor het aanbieden van betalingsfaciliteiten aan de koper.

 • Een module die de Verkoper in staat stelt de Rekening te bekijken en eventueel aan te vullen.

De veilige technische oplossing van "Card Tokenisation" stelt Alma in staat om:

 • Kopers betaling aan te bieden via de betalingsdienstverlenerspartner van Alma voor rekening van de Verkoper, op voorwaarde dat de Koper dit uitdrukkelijk aanvaardt en dat zijn/haart kaart nog geldig is
 • Regelmatige betalingen en terugbetalingen uit te voeren namens Alma onder voorbehoud van ontvangst van de toestemming van de Koper

De Verkoper garandeert dat hij of zij geen creditcard- of betalingsnummers opslaat in diens systemen.

In de Klantaccount kunnen de betaalstromen via een API bekeken worden. In de account van de Verkoper worden twee soorten stromen gecrediteerd. Enerzijds de stromen die overeenkomen met de betalingsdienst die wordt aangeboden door Alma namens de Verkoper, te weten de inning van de Aanbetaling en de contante betalingen, alsmede de terugbetalingen die de Verkoper aan zijn klanten doet. Anderzijds, het voorschot van Alma aan de verkoper in het kader van de activiteit van de Financieringsmaatschappij. Deze stromen komen overeen met het bedrag van het krediet dat aan de koper is verleend maar aan de Verkoper ter beschikking is gesteld.

De verkoper heeft de beschikking over twee technologische omgevingen: een testomgeving, die vóór de productiestart wordt gebruikt, en een productieomgeving.

ARTIKEL 6 Diensten voor onderhoud en technische bijstand

Alma biedt de Verkoper een helpdesk die op werkdagen van 09.00 - 19.00 uur bereikbaar is op support@getalma.eu.

ARTIKEL 7 Overmacht

In geval van overmacht kunnen de Partijen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onmogelijkheid of vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst. Elke partij verbindt zich ertoe de andere partij zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van elke gebeurtenis van overmacht. Na de kennisgeving komen de partijen bijeen om de gevolgen van deze gebeurtenis voor de voorwaarden van uitvoering van de Overeenkomst te beoordelen. Elk van de Partijen zal zich inspannen om de gevolgen van deze gebeurtenis te beperken. Zodra het geval van overmacht verdwijnt, stelt de verhinderde Partij de andere Partij in kennis van deze verdwijning en begint zij onmiddellijk haar contractuele verplichtingen na te komen.

Alma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in de systemen van derden waarop haar platform is gebaseerd, die buiten haar macht en controle liggen.

ARTIKEL 8 Toegang tot de Klantaccount

De toegang tot de Klantaccount is beveiligd met authenticatieregels. Om toegang te krijgen tot zijn of haar Klantaccount, wordt de Verkoper onderworpen aan een dubbele authentificatie in de vorm van een validatie via een link die per e-mail wordt toegestuurd: bij de eerste verbinding met de Klantaccount, om de 90 dagen en bij de toevoeging van een nieuw toestel op de account, zal de Verkoper een link voor eenmalig gebruik ontvangen, geldig voor één uur, waarop hij of zij moet klikken naast het invullen van zijn wachtwoord om verbinding te kunnen maken met de Klantaccount. Deze link bevat een uniek JSON-webtoken waarmee de verbinding op een veilige manier gevalideerd kan worden via de identifier die in het token zit. De per e-mail verstuurde link en het op de interface van Alma ingevoerde wachtwoord creëert deze 2-factor authenticatie (2FA).

In geval van verlies of diefstal van de beveiligde toegangsgegevens tot de Klantaccount, moet de Verkoper op enigerlei wijze contact opnemen met Alma om de blokkering op te heffen. In geval van vermoeden van frauduleus gebruik van de Klantaccount van de Verkoper, behoudt Alma zich het recht voor om de rekening te blokkeren

ARTIKEL 9 Vertrouwelijkheid

De partijen verbinden zich ertoe alle informatie en documenten betreffende de andere partij en waartoe zij tijdens de uitvoering van het contract toegang zouden hebben gehad, vertrouwelijk te behandelen. In het bijzonder de gegevens omschreven in de artikelen L.519-22 en volgende van de Franse Monetaire en Financiële Code, alsmede, maar niet beperkt tot, de gegevens van Kopers.

Alma is gebonden aan het beroepsgeheim. Deze geheimhouding kan echter worden opgeheven:

 • in overeenstemming met de wetgeving, op grond van een wettelijke regelgevende en toezichthoudende verplichting;
 • op grond van een verordening ten behoeve van ondernemingen die Alma belangrijke operationele taken leveren in het kader van de Overeenkomst.

GEGEVENSBESCHERMING OVEREENKOMST

INLEIDING

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG") en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd.

Alle termen die in deze bijlage niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de AVG is gegeven.

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen:

Alma, vereenvoudigde naamloze vennootschap, geregistreerd bij de RCS van Nanterre onder het nummer 839 100 575, gevestigd op 176, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, erkend als betalingsinstelling en financieringsmaatschappij onder het nummer 90786, beschikbaar op de website van Regafi,

Treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens binnen de grenzen van de verwerking die uit hoofde van het contract tussen de partijen plaatsvindt,

Hierna genoemd Alma of verantwoordelijke van de verwerking

En

De onderneming of natuurlijke persoon die beroepshalve de diensten van Alma aanbiedt aan diens cliënten en die als verwerker optreedt, binnen de grenzen van de verwerking die uit hoofde van het contract tussen de partijen plaatsvindt. Deze laatste kan de verantwoordelijke voor de verwerking van dezelfde gegevens zijn in het kader van een andere verwerking die verband houdt met diens activiteit.

Hierna genoemd verkoper of verwerker.

De Partijen verbinden zich ertoe alle gegevensbeschermingsvoorschriften na te leven die van toepassing kunnen zijn voor de uitvoering van het Contract en in het bijzonder (i) de AVG, (ii) de aanvullingen daarop in de nationale wetgeving, en (iii) alle andere voorschriften die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens en die gelden tijdens de duur van de overeenkomst. De partijen zien erop toe dat hun werknemers en verwerkers zich aan deze voorwaarden houden.

Definities:

Koper : de consument die goederen en diensten koopt die door de verkoper op zijn internetsite of in zijn winkel worden aangeboden.

Overeenkomst : het geheel aan overeenkomsten ondertekend door Alma en de verkoper (algemene voorwaarden).

Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming : de RGPD en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd, alsmede elke wet of aanbeveling van de CNIL of de Europese Commissie die deze regelgeving aanvult.

Partijen : Alma en de verkoper die een overeenkomst heeft afgesloten met Alma.

Gegevensverwerking : komt overeen met alle bewerkingen of reeksen bewerkingen met betrekking tot een gegeven, ongeacht degebruikte procedure (CNIL-definitie).

_ Dienstverlener _: verwijst naar de rechtspersonen die essentiële diensten verlenen aan Alma.

 1. Categorieën persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de verkoper van kopers verzamelt en verwerkt wanneer zij de Alma-betalingsoplossing kiezen, zijn de volgende:

 • Gegevens betreffende identiteit/burgerlijke staat (naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, postadres met land van verblijf - deze gegevens worden verzameld en doorgegeven door de verkoper, de koper wordt hierover geïnformeerd door de verkoper en via het privacybeleid; identiteitsbewijs dat vereist is volgens de regelgeving zoals identiteitskaart, rijbewijs, bewijs van adres - deze gegevens worden rechtstreeks bij de koper verzameld);
 • Verbindingsgegevens (met name IP-adres);
 • Economische en financiële gegevens (tokenisatie van bankkaarten, aggregatie van bankrekeningen).
 1. Doeleinden en grondslag van de verwerking

Het hoofddoel van Alma is het verlenen van kredieten aan kopers voor de aankoop van door verkopers aangeboden producten. In het kader van de verwezenlijking van het uiteindelijke doel worden verschillende doelen gesteld:

 • De beoordeling of de koper in aanmerking komt of scoring;
 • De inning van de schuld van de koper;
 • De bestrijding van fraude;
 • Bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.

De grondslag is contractueel, wettelijk (regelgeving die de activiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking regelt) en heeft een rechtmatig belang.

 1. Duur van de verwerking

De verwerking duurt gedurende de gehele zakelijke relatie tussen Alma en de koper, tot de inning van de schuld.

De gegevens zullen overeenkomstig de regelgeving worden bewaard tot vijf jaar na het einde van de contractuele relatie.

 1. Verplichtingen van de verwerker

Overeenkomstig artikel 28, lid 1, van de AVG verbindt de verwerker zich ertoe voldoende waarborgen te bieden voor de tenuitvoerlegging van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene wordt gewaarborgd.

 1. De instructies van Alma volgen

Als verwerker van Alma verbindt de verkoper zich ertoe persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in strikte overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van Alma, en uitsluitend in het kader van de hieronder bepaalde doelen.

Niet-nakoming van de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen geldt als wangedrag, dat aanleiding kan geven tot beëindiging van de overeenkomst wegens wangedrag.

De verwerker moet Alma direct op de hoogte stellen als:

 • Hij of zij niet langer in staat is de overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de instructies van Alma of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • Een instructie van Alma volgens hem of haar in strijd is met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 1. Verbintenissen van de verwerker

De verwerker moet Alma bijstaan in verband met de behandeling van verzoeken van een toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (een "toezichthoudende autoriteit")

De verwerker, krachtens deze overeenkomst en in overeenstemming met de voorschriften:

 • Zorgt ervoor dat de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen of aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht onderworpen zijn;

 • Neemt alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de verwerking te waarborgen in overeenstemming met artikel 32 van de AVG;

 • Garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit, beveiliging en archivering van de persoonsgegevens die hij of zij verzamelt en doorgeeft aan Alma in het kader hiervan;

 • Treft alle noodzakelijke en nuttige maatregelen om een veilige toegang tot zijn informatiesysteem te waarborgen, waarbij de toegang wordt beperkt tot bevoegde personen;

 • Zorgt voor de continuïteit van zijn informatiesysteem, zodat de dienst in geval van een incident kan worden hersteld, alsmede voor de beschikbaarheid van gegevens en de traceerbaarheid van de toegang te allen tijde;

 • Stelt de voor de verwerking verantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat hij of zij diens verplichtingen nakomt en om audits, met inbegrip van inspecties, door de voor de verantwoordelijke van de verwerking of een andere door de voor de verwerking verantwoordelijke aangewezen auditor toe te staan en om aan dergelijke audits mee te werken;

 • Houd rekening met de aard van de verwerking, staat de verantwoordelijke voor de verwerking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen zoveel mogelijk bij bij het nakomen van zijn verplichting om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen om hun rechten uit hoofde van hoofdstuk III van de AVG uit te oefenen. Laatsgenoemde reageert niet rechtstreeks op verzoeken, hij of zij informeert Alma over de aanvraag en verzoekt de gebruiker contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres: dpo@getalma.eu;

 • Wist permanent alle persoonsgegevens die aan het einde van het contract nog in diens bezit zijn. Indien de verwerker de gegevens voor een ander doel wenst te bewaren, is hij of zij de verantwoordelijke voor dat doel en dient hij of zij vooraf de toestemming van de betrokkenen te hebben verkregen.

 • Assisteert de verantwoordelijke voor de verwerking bij het nakomen van de in de artikelen 32 tot en met 36 neergelegde verplichtingen, rekening houdend met de aard van de verwerking en met de informatie waarover de verwerker beschikt, door hem of haar bij te staan:

  • met de uitvoering van effectbeoordelingen met betrekking tot gegevensbescherming;
  • de naleving te waarborgen van diens verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving op het gebied van beveiliging, met name kennisgeving aan de CNIL en aan de betrokkenen
 1. Specifieke informatieplicht van de verwerker

Alma is de verantwoordelijke voor de verwerking, maar de verkoper/verwerker heeft een directe relatie met de betrokkenen - de kopers. Hij of zij is derhalve verantwoordelijk voor het nakomen van de in de artikelen 13 en 14 van de AVG neergelegde informatieverplichtingen. Aan deze informatieverplichting zal worden voldaan door de terbeschikkingstelling van de AV of de kredietovereenkomst, alsmede het privacybeleid van Alma

 1. Kennisgeving van een inbreuk in verband met persoonsgegevens

De gegevensverwerker is verplicht een systeem op te zetten dat hem of haar in staat stelt inbreuken op de verwerkte persoonsgegevens op te sporen, de nodige maatregelen te treffen om een einde te maken aan de inbreuken en de inbreuk te melden. Deze laatste moet onverwijld (minder dan 48 uur nadat hij er kennis van heeft gekregen) Alma op de hoogte brengen van elke inbreuk of vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens. Deze kennisgeving dient vergezeld te gaan van alle relevante documentatie waarmee Alma indien nodig, deze inbreuk in verband met persoonsgegevens kan melden aan de CNIL en de betrokken personen.

De verwerker zal geen kennisgevingen aan betrokkenen of de CNIL doen zonder instructies en toestemming van Alma.

 1. Gebruik van subverwerking

De verwerker kan voor deze verwerking een beroep doen op een andere verwerker, de "subverwerker". In dat geval stelt de verwerker Alma vooraf schriftelijk in kennis van alle voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere subverwerkers. In deze informatie moeten de verwerkingsactiviteiten duidelijk zijn aangegeven, evenals de identiteit en de contactgegevens van de subverwerker en de data van de verwerking.

In overeenstemming met artikel 28. 4 AVG, wanneer een verwerker een andere verwerker inschakelt om namens de voor de verwerking verantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren, worden dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming als die welke zijn neergelegd in de overeenkomst of andere rechtshandeling tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker uit hoofde van lid 3, aan die andere verwerker opgelegd bij overeenkomst of andere rechtshandeling op grond van het recht van de Unie of het recht van een lidstaat, met name wat betreft het bieden van voldoende garanties dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de verwerking in overeenstemming te brengen met de vereisten van deze verordening. Wanneer die andere verwerker diens verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de oorspronkelijke verwerker jegens de voor de verwerking verantwoordelijke volledig verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen door de andere verwerker.

 1. Overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Bepaalde dienstverleners van Alma bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. De doorgifte van gegevens geschiedt met passende waarborgen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De onderaannemer verbindt zich ertoe geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen, tenzij hij of zij vooraf op de hoogte is gebracht en de schriftelijke toestemming heeft verkregen van Alma voor de tenuitvoerlegging van de gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte. Hij of zij verbindt zich er tevens toe de passende garanties te bieden voor het toezicht op deze doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

 1. Verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking

Alma is verplicht zich bij de uitvoering van verwerkingen te houden aan de bepalingen van de regelgeving inzake persoonsgegevens, met name wat betreft het doel van de verwerkingen, de duur van de bewaring van gegevens of de informatieverstrekking aan de betrokkenen.